2019-02-07T21:33:17Z Hotel Quality Residence 2019-02-07T21:33:17Z Thon Hotel Sandnes 2019-02-07T20:50:21Z Hotel Gamla Vaerket 2016-12-23T11:52:25Z