2019-03-01T14:29:18Z Hotel Fremont Travelodge 2019-03-01T14:29:18Z